Announcements

Δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα (e-Learning) – Οι εγγραφές συνεχίζονται!

by Admin User -

Δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα (e-Learning) – Οι εγγραφές συνεχίζονται!

 

Οι εγγραφές για το νέο δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα (e-learning) 

«Εκπαίδευση και προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινά και την ενίσχυση της περιφερειακής στρατηγικής πολιτικής για τη νεολαία» 

συνεχίζονται έως τις 13/9!

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινά για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Το περιεχόμενο με χρηστικό τρόπο περιλαμβάνει εργαλεία, διαδικασίες και συμβουλές για τον σχεδιασμό και την ανάληψη επιτυχημένων δράσεων διαβουλεύσεις και εμπλοκής των νέων στις διαδικασίες λήξης αποφάσεων που λαμβάνουν μέρος σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο.

 

To πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 6 εβδομάδες και με την ολοκλήρωσή του χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε πραγματοποιώντας την εγγραφή σας * στον σύνδεσμο elearning.biopolitics.gr

 

*Αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή σας, αγνοείστε το παρόν.


Older topics...

Available courses

Το πρόγραμμα εξετάζει επίκαιρα θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις πόλεις και τις προκλήσεις στις αστικές μεταφορές. Παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ζητήματα εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το πρόγραμμα λαβαίνει χώρα στο πλαίσιο του έργου: Προκλήσεις και Οφέλη της Ηλεκτροκίνησης στις Σύγχρονες Αστικές Μεταφορές, Ονομασία προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020», Θεματικό πεδίο: Α1. Κλιματική Αλλαγή, Άξονας Α.1.1. «Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές: προώθηση της ηλεκτροκίνησης και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της έναντι των συμβατικών μέσων μεταφοράς» του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ, Προϋπολογισμός: 50.000ευρώ, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Δικαιούχος: Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Συνεργαζόμενος φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινά για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Το περιεχόμενο με χρηστικό τρόπο περιλαμβάνει εργαλεία, διαδικασίες και συμβουλές για τον σχεδιασμό και την ανάληψη επιτυχημένων δράσεων διαβουλεύσεις και εμπλοκής των νέων στις διαδικασίες λήξης αποφάσεων που λαμβάνουν μέρος σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο. Το έργο YOUTH REACTION υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ και εταίρους την ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη - Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τον OΡΙΖΟΝΤΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Horizon-Center of Research, Technology and Innovation). Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Το πρόγραμμα εξετάζει επίκαιρα θέματα σχετικά με την προώθηση της μείωσης ή και αντικατάστασης των πλαστικών μίας χρήσης στον κλάδο των στεγνοκαθαριστηρίων και των συναφών επαγγελμάτων συμβάλλοντας στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας του τομέα προς μία κατεύθυνση περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Παρουσιάζει τις νέες δυνατότητες και καλές πρακτικές καθώς και ζητήματα εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το πρόγραμμα λαβαίνει χώρα στο πλαίσιο του έργου: “Δράση μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης στα ελληνικά στεγνοκαθαριστήρια #GreeningDryCleaning”, Ονομασία προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020», Θεματικό πεδίο Α3 «Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος», Άξονας Α.3.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών ή δράσεων για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης, Προϋπολογισμός: 48.000 ευρώ. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Δικαιούχος: Ορίζοντας, Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Συνεργαζόμενος φορέας: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-Ινστιτούτο Γεωενέργειας. Το έργο υποστηρίζεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων, Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων (https://www.cleaningfed.gr/) και τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής.

The goal of the course is to promote green cities as a vehicle for the reversal of unemployment and climate change mitigation. It addresses issues of urbanization and climate change, provides information on green buildings, urban agriculture, and best practices for urban renewal, gives examples of green jobs in the building and transportation sector, and highlights ways in which green cities can generate employment opportunities.

"Kursi ofron një vështrim të përgjithshëm të mënyrës sesi ndryshimet klimatike ndikojnë në detet dhe oqeanet tona. Rregullat  që përcaktojnë mënyrën e përdorimit të deteve, metodat me të cilat mund të arrihet zhvillimi i një “Ekonomie Blu”, dhe cilat masa dhe zgjidhje janë në dispozicion për të frymëzuar dhe mobilizuar njerëzit kudo në botë për t'u bërë rojtar të planetit tonë".

The course is an introduction to issues of social dialogue, hate speech and fake news. It provides information on several groups targeted by fake news and hate speech throughout the EU and analyzes techniques and practices for the planning, preparation, implementation and evaluation of small- and large-scale dialogue events. The course material has been developed for NGO staff, adult educators, students, community workers and concerned citizens with an interest in combating hate speech, misinformation and fake news by bringing together diverse communities and organizing social dialogue events. It is designed and implemented in the context of the “Pro Dialogue – Combating hate speech and fake news through the intercultural dialogue of citizens” Erasmus+ project (2019-1-DE02-KA204-006380).

Dieser Kurs wird im Rahmen des Erasmus+ Projekts „Pro Dialogue – Bekämpfung von Hassreden und Fake News durch den interkulturellen Dialog der Bürgerinnen und Bürger“ (2019-1-DE02-KA204-006380) konzipiert und durchgeführt. Entwickelt für NGO-Mitarbeiter, Erwachsenenbildner, Studenten, Gemeindearbeiter und besorgte Bürger, die daran interessiert sind, Hassreden, Fehlinformationen und Fake News zu bekämpfen, indem die verschiedenen Gemeinschaften ihrer Region/Stadt zusammengebracht und Veranstaltungen zum sozialen Dialog organisiert werden. Der Kurs bietet eine Einführung in Fragen des sozialen Dialogs und grundlegende Definitionen von Hate Speech und Fake News. Darüber hinaus bietet der Kurs kurze theoretische Kenntnisse über mehrere Gruppen, die von Fake News und Hassreden in der gesamten EU betroffen sind, und bietet Techniken und Praktiken für die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Bewertung von kleinen und großen Dialogveranstaltungen.


Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις έννοιες του κοινωνικού διαλόγου, της ρητορικής μίσους και των ψευδών ειδήσεων. Παρέχει στοιχεία και πληροφορίες για τις κοινωνικές ομάδες που στοχοποιούνται από τη ρητορική μίσους και τις ψευδείς ειδήσεις στην ΕΕ, και αναλύει τεχνικές και πρακτικές για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων οι οποίες ενισχύουν τον διάλογο και προβάλλουν την αξία του. Απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ, εκπαιδευτές ανηλίκων, σπουδαστές, κοινωνικούς λειτουργούς και ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται να καταπολεμήσουν την ρητορική μίσους και τις ψευδείς ειδήσεις διαμέσου του διαπολιτισμικού διαλόγου. Το υλικό έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Pro DialogueCombating hate speech and fake news through the intercultural dialogue of citizens”(2019-1-DE02-KA204-006380).

Овој курс е дизајниран и имплементиран во контекст на проектот Еразмус+ „Про Дијалог - Борба против говорот на омраза и лажните вести преку интеркултурен дијалог на граѓаните“ (2019-1-DE02-KA204-006380). Наменет за вработени во НВО, едукатори за возрасни, студенти, работници во заедницата и граѓани заинтересирани да се борат против говорот на омраза, дезинформациите и лажните вести преку зближување на различните заедници во нивниот регион/град и организирање настани за социјален дијалог. Курсот обезбедува запознавање со проблемите за социјален Дијалог и основни дефиниции за говор на омраза и лажни вести. Покрај тоа, курсот обезбедува кратко теоретско знаење за неколку групи засегнати од лажни вести и говор на омраза низ ЕУ, и нуди техники и практики за планирање, подготовка, имплементација и евалуација на дијалози од мали и големи размери.

Ovaj kurs je osmišljen i sproveden u kontekstu Erasmus+ projekta „Pro dijalog - Borba protiv govora mržnje i lažnih vesti kroz interkulturalni dijalog građana“ (2019-1-DE02-KA204-006380). Razvijeno za osoblje nevladinih organizacija, edukatore odraslih, studente, radnike u zajednici i zabrinute građane koji su zainteresovani za borbu protiv govora mržnje, dezinformacija i lažnih vesti okupljanjem različitih zajednica u svom regionu/gradu i organizovanjem događaja društvenog dijaloga. Kurs pruža uvod u pitanja društvenog dijaloga i osnovne definicije govora mržnje i lažnih vesti. Štaviše, kurs pruža kratka teorijska znanja o nekoliko grupa na koje ciljaju lažne vesti i govor mržnje širom EU i nudi tehnike i prakse za planiranje, pripremu, primenu i evaluaciju malih i velikih dijaloških događaja.

Acest curs este conceput și implementat în contextul proiectului Erasmus + „Pro Dialogue - Combaterea discursurilor de ură și a știrilor false prin dialogul intercultural al cetățenilor” (2019-1-DE02-KA204-006380). Dezvoltat pentru personalul ONG, educatori adulți, studenți, lucrători comunitari și cetățeni preocupați cu un interes în combaterea discursurilor de ură, dezinformare și știri false prin reunirea diverselor comunități din regiunea / orașul lor și organizarea de evenimente de dialog social. Cursul oferă o introducere în problemele dialogului social și definițiile de bază ale discursului de ură și știrilor false. Mai mult, cursul oferă cunoștințe teoretice scurte asupra mai multor grupuri vizate de știri false și discursuri de ură în întreaga UE și oferă tehnici și practici pentru planificarea, pregătirea, implementarea și evaluarea evenimentelor de dialog la scară mică și mare.


Ez a kurzus a „Pro Dialogue – Harc a gyűlöletbeszéd és az álhírek ellen a polgárok interkulturális párbeszédén keresztül” című Erasmus+ projekt (2019-1-DE02-KA204-006380) keretein belül kerül megtervezésre és megvalósításra. A kurzust az NKSZ alkalmazottak, felnőtt oktatók, tanulók, szociális munkások és aggódó állampolgárok részére fejlesztették ki, akiket érdekel a gyűlöletbeszéd, félreinformálás és álhírek elleni harc, főként a régiójukban/városukban élő különböző közösségek összehozásán és társasági párbeszéd események rendezésén keresztül. A kurzus bevezetést nyújt a társadalmi párbeszédek kapcsán felmerülő problémákba, valamint a gyűlöletbeszéd és az álhírek alapvető definíciójába. A kurzus továbbá alapszintű elméleti ismeretet is biztosít több olyan csoportról is, mely célpontja a gyűlöletbeszédnek és az álhíreknek az EU területén, valamint olyan technikákat és gyakorlati tudást biztosít, mely hasznos a kis- és nagyméretű párbeszéd események tervezésében, előkészítésében, megvalósításában és értékelésében.


Този курс е разработен в рамките на проект „Про диалог - борба с речта на омразата и фалшивите новини чрез междукултурния диалог на гражданите“(2019-1-DE02-KA204-006380) по програма „Еразъм+. Разработен е за служители на неправителствени организации, преподаватели на възрастни, студенти, работници в общността и граждани, които се интересуват от борбата с речта на омразата, дезинформацията и фалшивите новини, като обединяват различните общности в своя регион/град и организират събития за социален диалог. Курсът предоставя въведение в проблемите на социалния диалог и основните определения на речта на омразата и фалшивите новини. Освен това курсът предоставя кратки теоретични знания за няколко групи, към които са насочени фалшивите новини и речта на омразата в целия ЕС и предлага техники и практики за планиране, подготовка, изпълнение и оценка на малки и по-мащабни събития за диалог.


This course is designed and implemented in the context of the "RomABC moves forward – Further development of innovative instruments for combating functional illiteracy of Roma and other vulnerable groups in Europe" Erasmus+ project (project reference: 2020-1-DE02-KA204-007388). It is aimed at adults who wish to improve their literacy, mathematics and IT skills, and addresses topics such as basic human rights, healthcare, and social benefits, as applicable in each of the participating countries. After the successful completion of the course, a Certificate of Participation will be issued.


Dieser Kurs wurde im Rahmen des ERASMUS+ Projektes „RomABC moves forward – Weiterentwicklung innovativer Instrumente zur Bekämpfung des funktionalen Analphabetismus von Roma und anderer vulnerabler Gruppen in Europa“ (Projektnummer: 2020-1-DE02-KA204-007388) entwickelt und umgesetzt. Er richtet sich an Erwachsene, die ihre Lese-, Schreib-, Rechen- und Computerkenntnisse verbessern möchten und spricht Themen wie Grundrechte, Gesundheit und Sozialhilfe an. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses wird ein Teilnahmezertifikat ausgestellt.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ «RomABC moves forward – Περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων μέσων για την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού των Ρομά και άλλων ευάλωτων ομάδων στην Ευρώπη» (αρ.αναφοράς: 2020-1-DE02-KA204-007388) . Απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και την πληροφορική. Οι θεματικές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, γνώσεις για τη φροντίδα της υγείας και τις κοινωνικές παροχές. 

Tento kurz je navrhnutý a realizovaný v rámci projektu "RomABC moves forward - Ďalší rozvoj inovatívnych nástrojov na boj proti funkčnej negramotnosti Rómov a iných zraniteľných skupín v Európe“ Erasmus+ (referenčné číslo projektu: 2020-1-DE02-KA204-007388). Je zameraný na dospelých, ktorí si chcú zlepšiť svoju gramotnosť, matematické a IT zručnosti, a venuje sa témam, ako sú základné ľudské práva, zdravotná starostlivosť a sociálne dávky, podľa toho, čo platí v každej zo zúčastnených krajín. Po úspešnom absolvovaní kurzu sa vydá osvedčenie o účasti.


Овој курс е дизајниран и имплементиран во контекст на Еразмус + проектот „РомАБЦ оди напред – Понатамошно развивање на иновативни инструменти за борба против функционалната неписменост на Ромите и други ранливи групи во Европа“ (реф. бр.2020-1-DE02-KA204-007388). Наменет е за возрасни кои сакаат да го подобрат нивото на нивната писменост, математичките и информатичките вештини, и допира теми како што се основни човекови права, грижа за здравјето и социјални услуги според условите на нудење во секоја од партнерските земји. По успешното завршување на курсот, ќе се издаде Сертификат за учество.


Ezt a kurzust a “RomABC továbblép - Innovatív eszközök továbbfejlesztése az európai romák és más kiszolgáltatott csoportok funkcionális analfabetizmusának leküzdésére” című Erasmus+ projekt (projekt hivatkozás: 2020-1-DE02-KA204-007388) keretében tervezték és valósítják meg. Olyan felnőtt romák számára lett kialakítva, akik fejleszteni szeretnék készségeiket és képességeiket az írás-olvasás, matematika és informatika területeken, illetve a kurzus olyan témákat is magába foglal, mint például az alapvető emberi jogok, egészségügy, vagy szociális juttatások az egyes résztvevő partnerországokban. A kurzus sikeres teljesítését követően Részvételi igazolást állítunk ki.

Ovaj kurs je osmišljen i implementiran u sklopu Erasmus+ projekta, “RomABC moves forward – Dalji razvoj inovativnih instrumenata za borbu protiv funkcionalne nepismenosti Roma i drugih ranjivih grupa u Evropi” (referenca projekta: 2020-1-DE02-KA204-007388). Namenjen je odraslima koji žele da unaprede svoju pismenost, matematičke i IT veštine, i da se bave sa temama kao što su osnovna ljudska prava, zdravstvena zaštita i socijalna davanja, na primenljiv način u svakoj od zemalja učesnica. Nakon uspešnog završetka kursa izdaje se Potvrda o učešću.  

"Webinar for Trainers" is an educational program aimed at trainers for vulnerable groups. It is implemented in the framework of the “RomABC moves forward” project and funded by Erasmus+ (Project Number: 2020-1-DE02-KA204-007388). The program was developed in collaboration with partners from Germany, Greece, Serbia, Romania, Slovakia, North Macedonia, and Hungary.