Announcements

Free e-learning course "Climate change and Blue Growth" - 2nd cycle (in Greek)

by Helen Efraimiadou -

Κλιματική Αλλαγή & Γαλάζια Ανάπτυξη

Δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα (e-Learning)

2ος Κύκλος

 Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος εγγραφών του δωρεάν διαδικτυακού προγράμματος «Κλιματική Αλλαγή και Γαλάζια Ανάπτυξη». Εγγραφείτε τώρα έως τις 17 Αυγούστου στο σύνδεσμο elearning.biopolitics.gr

Το πρόγραμμα προσφέρει εκτενή θεώρηση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί μια Γαλάζια Οικονομία. Παρουσιάζονται επίσης διεθνείς καλές πρακτικές για μια ορθή διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Διάρκεια: 17 Αυγούστου – 11 Oκτωβρίου 2020 (8 εβδομάδες / 70 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

 Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Επαγγελματίες στον τουρισμό και το περιβάλλον, δημοσιογράφους και απασχολούμενους σε ΜΜΕ, εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό φορέα,μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματίες που ασχολούνται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προ- και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Γλώσσα διεξαγωγής: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περισσότερες πληροφορίες: dimpatsalidis@biopolitics.gr

Tηλ: 210 64 26 221

bluecoast-cbc.eu

Older topics...

Available courses

Το πρόγραμμα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή απειλεί τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας και παρουσιάζει λύσεις και προτάσεις για να επιτευχθεί μια καινοτόμος και βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία. Παρουσιάζονται επίσης διεθνείς καλές πρακτικές και παραδείγματα για την ορθή διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρή ενέργεια, μοντέλα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του ήλιου, του αέρα, της βιομάζας και άλλων πηγών

Το δάσος και το περιβάλλον του, περιβαλλοντική διαχείριση των δασών, οικονομία και αγροτική ανάπτυξη

Γεωργία και Περιβάλλον, παραγωγή τροφίμων, βιοτεχνολογία, προστασία του νερού και του εδάφους, σύντομη παρουσίαση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., εξάλειψη της φτώχειας

Προσβασιμότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής, υποστηρικτικές τεχνολογίες, εκπαίδευση, εργασία, προτάσεις για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Περιβάλλον και δημόσια υγεία, κίνδυνοι από τη ρύπανση, οφέλη και προβλήματα της βιοτεχνολογίας, ποιότητα ζωής

Περιβαλλοντικά μοντέλα στην αρχιτεκτονική, φιλική προς το περιβάλλον αστική ανάπτυξη, κτίρια ενεργειακής απόδοσης

The goal of the course is to promote green cities as a vehicle for the reversal of unemployment and climate change mitigation. It addresses issues of urbanization and climate change, provides information on green buildings, urban agriculture, and best practices for urban renewal, gives examples of green jobs in the building and transportation sector, and highlights ways in which green cities can generate employment opportunities.

"Kursi ofron një vështrim të përgjithshëm të mënyrës sesi ndryshimet klimatike ndikojnë në detet dhe oqeanet tona. Rregullat  që përcaktojnë mënyrën e përdorimit të deteve, metodat me të cilat mund të arrihet zhvillimi i një “Ekonomie Blu”, dhe cilat masa dhe zgjidhje janë në dispozicion për të frymëzuar dhe mobilizuar njerëzit kudo në botë për t'u bërë rojtar të planetit tonë".

The course is an introduction to issues of social dialogue, hate speech and fake news. It provides information on several groups targeted by fake news and hate speech throughout the EU and analyzes techniques and practices for the planning, preparation, implementation and evaluation of small- and large-scale dialogue events. The course material has been developed for NGO staff, adult educators, students, community workers and concerned citizens with an interest in combating hate speech, misinformation and fake news by bringing together diverse communities and organizing social dialogue events. It is designed and implemented in the context of the “Pro Dialogue – Combating hate speech and fake news through the intercultural dialogue of citizens” Erasmus+ project (2019-1-DE02-KA204-006380).

Dieser Kurs wird im Rahmen des Erasmus+ Projekts „Pro Dialogue – Bekämpfung von Hassreden und Fake News durch den interkulturellen Dialog der Bürgerinnen und Bürger“ (2019-1-DE02-KA204-006380) konzipiert und durchgeführt. Entwickelt für NGO-Mitarbeiter, Erwachsenenbildner, Studenten, Gemeindearbeiter und besorgte Bürger, die daran interessiert sind, Hassreden, Fehlinformationen und Fake News zu bekämpfen, indem die verschiedenen Gemeinschaften ihrer Region/Stadt zusammengebracht und Veranstaltungen zum sozialen Dialog organisiert werden. Der Kurs bietet eine Einführung in Fragen des sozialen Dialogs und grundlegende Definitionen von Hate Speech und Fake News. Darüber hinaus bietet der Kurs kurze theoretische Kenntnisse über mehrere Gruppen, die von Fake News und Hassreden in der gesamten EU betroffen sind, und bietet Techniken und Praktiken für die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Bewertung von kleinen und großen Dialogveranstaltungen.


Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις έννοιες του κοινωνικού διαλόγου, της ρητορικής μίσους και των ψευδών ειδήσεων. Παρέχει στοιχεία και πληροφορίες για τις κοινωνικές ομάδες που στοχοποιούνται από τη ρητορική μίσους και τις ψευδείς ειδήσεις στην ΕΕ, και αναλύει τεχνικές και πρακτικές για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων οι οποίες ενισχύουν τον διάλογο και προβάλλουν την αξία του. Απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ, εκπαιδευτές ανηλίκων, σπουδαστές, κοινωνικούς λειτουργούς και ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται να καταπολεμήσουν την ρητορική μίσους και τις ψευδείς ειδήσεις διαμέσου του διαπολιτισμικού διαλόγου. Το υλικό έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Pro DialogueCombating hate speech and fake news through the intercultural dialogue of citizens”(2019-1-DE02-KA204-006380).

Овој курс е дизајниран и имплементиран во контекст на проектот Еразмус+ „Про Дијалог - Борба против говорот на омраза и лажните вести преку интеркултурен дијалог на граѓаните“ (2019-1-DE02-KA204-006380). Наменет за вработени во НВО, едукатори за возрасни, студенти, работници во заедницата и граѓани заинтересирани да се борат против говорот на омраза, дезинформациите и лажните вести преку зближување на различните заедници во нивниот регион/град и организирање настани за социјален дијалог. Курсот обезбедува запознавање со проблемите за социјален Дијалог и основни дефиниции за говор на омраза и лажни вести. Покрај тоа, курсот обезбедува кратко теоретско знаење за неколку групи засегнати од лажни вести и говор на омраза низ ЕУ, и нуди техники и практики за планирање, подготовка, имплементација и евалуација на дијалози од мали и големи размери.

Ovaj kurs je osmišljen i sproveden u kontekstu Erasmus+ projekta „Pro dijalog - Borba protiv govora mržnje i lažnih vesti kroz interkulturalni dijalog građana“ (2019-1-DE02-KA204-006380). Razvijeno za osoblje nevladinih organizacija, edukatore odraslih, studente, radnike u zajednici i zabrinute građane koji su zainteresovani za borbu protiv govora mržnje, dezinformacija i lažnih vesti okupljanjem različitih zajednica u svom regionu/gradu i organizovanjem događaja društvenog dijaloga. Kurs pruža uvod u pitanja društvenog dijaloga i osnovne definicije govora mržnje i lažnih vesti. Štaviše, kurs pruža kratka teorijska znanja o nekoliko grupa na koje ciljaju lažne vesti i govor mržnje širom EU i nudi tehnike i prakse za planiranje, pripremu, primenu i evaluaciju malih i velikih dijaloških događaja.

Acest curs este conceput și implementat în contextul proiectului Erasmus + „Pro Dialogue - Combaterea discursurilor de ură și a știrilor false prin dialogul intercultural al cetățenilor” (2019-1-DE02-KA204-006380). Dezvoltat pentru personalul ONG, educatori adulți, studenți, lucrători comunitari și cetățeni preocupați cu un interes în combaterea discursurilor de ură, dezinformare și știri false prin reunirea diverselor comunități din regiunea / orașul lor și organizarea de evenimente de dialog social. Cursul oferă o introducere în problemele dialogului social și definițiile de bază ale discursului de ură și știrilor false. Mai mult, cursul oferă cunoștințe teoretice scurte asupra mai multor grupuri vizate de știri false și discursuri de ură în întreaga UE și oferă tehnici și practici pentru planificarea, pregătirea, implementarea și evaluarea evenimentelor de dialog la scară mică și mare.


Ez a kurzus a „Pro Dialogue – Harc a gyűlöletbeszéd és az álhírek ellen a polgárok interkulturális párbeszédén keresztül” című Erasmus+ projekt (2019-1-DE02-KA204-006380) keretein belül kerül megtervezésre és megvalósításra. A kurzust az NKSZ alkalmazottak, felnőtt oktatók, tanulók, szociális munkások és aggódó állampolgárok részére fejlesztették ki, akiket érdekel a gyűlöletbeszéd, félreinformálás és álhírek elleni harc, főként a régiójukban/városukban élő különböző közösségek összehozásán és társasági párbeszéd események rendezésén keresztül. A kurzus bevezetést nyújt a társadalmi párbeszédek kapcsán felmerülő problémákba, valamint a gyűlöletbeszéd és az álhírek alapvető definíciójába. A kurzus továbbá alapszintű elméleti ismeretet is biztosít több olyan csoportról is, mely célpontja a gyűlöletbeszédnek és az álhíreknek az EU területén, valamint olyan technikákat és gyakorlati tudást biztosít, mely hasznos a kis- és nagyméretű párbeszéd események tervezésében, előkészítésében, megvalósításában és értékelésében.


Този курс е разработен в рамките на проект „Про диалог - борба с речта на омразата и фалшивите новини чрез междукултурния диалог на гражданите“(2019-1-DE02-KA204-006380) по програма „Еразъм+. Разработен е за служители на неправителствени организации, преподаватели на възрастни, студенти, работници в общността и граждани, които се интересуват от борбата с речта на омразата, дезинформацията и фалшивите новини, като обединяват различните общности в своя регион/град и организират събития за социален диалог. Курсът предоставя въведение в проблемите на социалния диалог и основните определения на речта на омразата и фалшивите новини. Освен това курсът предоставя кратки теоретични знания за няколко групи, към които са насочени фалшивите новини и речта на омразата в целия ЕС и предлага техники и практики за планиране, подготовка, изпълнение и оценка на малки и по-мащабни събития за диалог.