Πράσινος Μισθός - Δημιουργία νέων εργασιών για το περιβάλλον
(Green Salaries)

Δημιουργία πράσινης εργασίας για την αντιστροφή της ανεργίας και την προστασία του περιβάλλοντος