Βιοτουρισμός-Φύση, Οικονομία και Καινοτομία
(Βιοτουρισμός-Φύση, Οικονομία και Καινοτομία)

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Βιοτουρισμού  ως ένα νέο μοντέλο θετικής συνέργειας των διαφορετικών τομέων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχοντας ως κοινή συνισταμένη την βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πλούτου. Το μάθημα εστιάζει στην περίπτωση μελέτης της Ιεράπετρας και λαβαίνει χώρα στα πλαίσια προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.