Βιο-θεώρηση της τεχνολογίας
(Βιο-θεώρηση της τεχνολογίας)

Εργαλεία και μέθοδοι για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, αξιολόγηση των νέων δυνατοτήτων της τεχνολογίας