Προστασία των Φυσικών Πόρων - Νερό και Έδαφος
(Προστασία των Φυσικών Πόρων)

Έλεγχος της ρύπανσης και της μόλυνσης, βιώσιμη διαχείριση