Κλιματικές Αλλαγές
(Κλιματικές Αλλαγές)

Αίτια, επιπτώσεις και τρόποι άμβλυνσης του φαινομένου, Φυσικές καταστροφές, Επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία, την υγεία, την βιοποικιλότητα και τους υδάτινους πόρους, περιβαλλοντική μετανάστευση.